٠٠:٣٠ - 1400/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٢٠:١٨ - 1400/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:٤٨ - 1400/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٣٣ - 1399/10/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٨:٠٧ - 1399/09/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
در بازدید از مرکز نوآوری صنعت غذا انجام شد:
بررسی چالش‌های تیم‌های حاضر در مرکز نوآوری صنعت غذا
.
 ١١:١١ - 1399/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٨ - 1399/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران مطرح کرد:
ضرورت بهره‌گیری از ایده‌های نو در صنعت گندم، آرد و نان
.
 ١٦:١٥ - 1399/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٠٥ - 1399/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٠٠ - 1399/12/12 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>